วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /…
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน เวลา 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเกิดเสียง เวลา 1 ชั่วโมง
โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช )
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
สอนโดย นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงศ์
สอนเมื่อวันที่…. มกราคม 2553
............................................................................................
1. สาระสำคัญ
เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงและเสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทางโดยอาศัยตัวกลาง

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนอธิบายการเกิดเสียงได้
2.2 นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่อง การเกิดเสียงได้
2.3 นักเรียนจำแนกเสียงที่เกิดขึ้นได้

3.สาระการเรียนรู้
การเกิดเสียง

4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 จักทำนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มโดยวิธีการนับ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ……
4.2 นำเสนอสื่อโดยการนำภาพ การเกิดเสียง มาแจกให้นักเรียนดูทุกคน แล้วตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้
- ภาพที่ 1 คือภาพอะไร
- ภาพที่ 2 คือภาพอะไร
- ภาพที่ 3 คือภาพอะไร
- ภาพที่ 4 คือภาพอะไร
- ภาพที่ 5 คือภาพอะไร
- ภาพที่ 6 คือภาพอะไร
- นักเรียนคิดว่ามีภาพไหนบ้างที่เกิดเสียง
- ถ้าให้จำแนกเสียงที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่ม นักเรียนจะจำแนกได้อย่างไร
4.3 ครูอธิบายการเกิดเสียงและการจำแนกเสียงที่เกิดขึ้น ให้นักเรียนฟัง ครูยกตัวอย่างนอกเหนือจากภาพที่นำมา และ ให้นักเรียนจดบันทึกลงสมุด ครูทบทวนการเกิดเสียง โดยการสุ่มถามตามเลขที่
4.4 ครูเขียนตัวอย่างที่กระดาน ให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด ครูอธิบายการทดลองตามใบงานที่ 1 เรื่อง การเกิดเสียง แล้วให้นักเรียนปฏิบัติการทดลอง
4.5 นักเรียนปฏิบัติภาระงานตามที่กำหนดลงในใบงานที่ 1 เรื่อง การเกิดเสียง
4.6 นำเสนอผลงาน โดยให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองเรื่อง การเกิดเสียง ที่หน้าชั้นเรียน
4.6 ฝึก ทำแบบฝึกหัด เรื่อง การเกิดเสียง ทำเป็นรายบุคคลลงในใบกำหนดงานที่
4.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง การเกิดเสียงและการจำแนกเสียง ประเมินผล สรุปผลและเพิ่มเติมเนื้อหา

5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. ภาพการเกิดเสียง
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง การเกิดเสียง
3. แบบฝึกหัด เรื่อง การเกิดเสียง
4. ไม้บรรทัดพลาสติก

6. การวัดผล
1.วัดผลการอธิบายการเกิดเสียง โดยตรวจผลการเขียนอธิบายการเกิดเสียง ลงในสมุดบันทึกและการตอบคำถามเป็นรายบุคคล โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง
2. วัดผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง การเกิดเสียง โดยตรวจผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง การเกิดเสียง ในใบกำหนดงาน โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง
3. วัดผลการจำแนกเสียงที่เกิดขึ้น โดยตรวจผลการจำแนกเสียงที่เกิดขึ้น ในใบงานและการตอบคำถามเป็นรายบุคคล โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง

7. การประเมินผล
1. ประเมินผลการอธิบายการเกิดเสียง พบว่านักเรียน.........คน เขียนอธิบายการเกิด แก้ไขด้วยการให้เขียนอธิบายการเกิดเสียง และยกตัวอย่างมาส่งคาบต่อไป
2.ประเมินผลปฏิบัติการทดลองเรื่องการเกิดเสียง พบว่านักเรียน...........คน ปฏิบัติการทดลองเรื่องการเกิดเสียงแก้ไขด้วยการให้มาปฏิบัติการทดลองให้ดูหลังเลิกเรียน
3. ประเมินผลการจำแนกเสียงที่เกิดขึ้น พบว่านักเรียน.........คน จำแนกเสียงที่เกิดขึ้น ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้จำแนกเสียงที่เกิดขึ้น และยกตัวอย่างมาส่งคาบต่อไป


8. บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………